Proč by mě to mělo zajímat?

Zatímco vojenský potenciál Ruska je již dlouho předmětem mezinárodního zájmu, klimatická politika této země, respektive její absence, by měla být chápána jako stejně důležitá záležitost. Ruská klimatická politika má potenciál způsobit světu ještě ničivější následky než ruská vojenská hrozba. Obrovská rozloha území Ruska v kombinaci s jeho špatnými rozhodnutími v oblasti klimatické politiky vytváří ohromný globální dopad, který je těžké ignorovat.

Silně znečištěná řeka Ambarnaja u města Norilsk, foto Norilsk Nickel

Jako ropný stát s výrazným vlivem na globální politiku v oblasti životního prostředí Rusko je schopné významně ovlivnit průběh opatření v oblasti klimatu po celém světě. Postoj Ruska ke změně klimatu může navíc přímo bránit zelené transformaci v Evropě a brzdit celosvětové úsilí v boji proti změně klimatu.

Pochopení klimatické politiky Ruska a zapojení se do ní je proto zásadní pro každého, komu záleží na ekologické budoucnosti planety a na úsilí o udržitelný a odolný svět.

Rusko v žebříčcích klimatu

 • Climate Action Tracker hodnotí politiku Ruské federace v oblasti ochrany klimatu jako "velmi nedostatečnou".
 • Jak to vychází z Pařížské dohody ruská politika a opatření povedou spíše k nárůstu než k poklesu emisí v roce 2030 a jsou zcela v rozporu s omezením oteplování na 1,5 °C.
 • Pokud by se všechny země řídily přístupem Ruska, mohlo by oteplení dosáhnout přes 3 °C a až 4 °C.
 • Podle indexu výkonnosti v oblasti změny klimatu (CCPI) se Rusko umístilo na [59. místě z 63 zemí s velmi nízkým hodnocením] (https://ccpi.org/country/rus/) v kategoriích Emise skleníkových plynů, Obnovitelná energie, Klimatická politika a Spotřeba energie.
 • Odborníci z CCPI poznamenávají, že od začátku agresivní ruské války proti Ukrajině je ověřování ruských opatření v oblasti klimatu obtížné.

Rusko patří mezi 20 zemí s největšími zásobami ropy a zemního plynu. Patří také mezi 9 zemí, které zajišťují 90 % světové produkce uhlí. Rusko navíc plánuje do roku 2030 zvýšit těžbu plynu a ropy o více než 5 %. Tato země je v současnosti čtvrtým největším emitentem skleníkových plynů po Číně, USA a Indii. Kromě toho Rusko je historicky třetím největším emitentem uhlíku na světě a je zodpovědné za přibližně 7 % celosvětového kumulativního objemu CO2.

Mezinárodní klimatická politika Ruska

Změna klimatu je bezesporu globálním problémem, který překračuje hranice států a ovlivňuje všechny kouty Země. Ruská vláda však změnu klimatu nevnímá jako univerzální výzvu, ale spíše jako individuální problémy, které by měl každý stát řešit samostatně. Moskva dává přednost zachování své národní suverenity před obavami jako odlesňování v Amazonii nebo stoupající hladina moří, postihující tichomořské ostrovní státy.

Putinův projev na Valdajském fóru v říjnu 2014

Zpráva Valdajského klubu z roku 2020 zdůrazňuje dva aspekty suverenity klimatické politiky:

 • "svrchované právo státu těžit své přírodní zdroje"
 • a nutnost prosazovat "svrchované zájmy všech států" v rámci mnohostranné spolupráce v oblasti životního prostředí.

V důsledku toho se Rusko během mezinárodních jednání o klimatu důrazně staví proti snahám o stanovení povinných cílů a místo toho zaujímá minimalistický postoj tím, že omezuje oblast své odpovědnosti na dodržování svých smluvních závazků.

Po celá tři desetiletí byla ruská politika v oblasti ochrany klimatu pragmatická a zanedbávala mezinárodní dohody o klimatu ve prospěch "prioritnějších" cílů. Mezi ně patří:

 • geopolitické a geoekonomické projekce moci,
 • zajištění hospodářského růstu,
 • ochrana tržních pozic velkých společností, jako jsou Gazprom, Rosněfť a Novatek,
 • prosazování image Ruska jako odpovědného člena Evropského společenství,
 • a reakce na obavy veřejnosti ze zhoršování přírodního prostředí v Rusku.

Mezinárodní dohody: Od minimálních k pragmatickým

This image was generated by AI

Postoj Moskvy se téměř nezměnil, a to od konference o klimatu v Riu de Janeiru v roce 1992, kdy byla založena Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC), přes Kjótský protokol z roku 1997 až po Pařížskou dohodu z roku 2015.

Proces ratifikace těchto dohod odráží minimální závazek Moskvy. Ratifikace UNFCCC trvala Rusku dva roky, Kjótského protokolu sedm let a Pařížské dohody čtyři roky. Prodlení, alespoň v některých případech, nebyla primárně způsobena věcnými problémy, ale spíše pramenila ze snahy Kremlu využít ratifikaci pro jiné strategické cíle.

Přístup ke Kjótskému protokolu je příkladem výrazně pragmatického myšlení. Zpočátku, zatímco Spojené státy byly signatářem protokolu, Rusko usilovalo o zisk prodejem přebytečných emisních povolenek největší a nejprůmyslovější ekonomice světa. Po odstoupení USA od Kjótského protokolu v roce 2001 se zájmy Ruska změnily z čistě finančních na geoekonomické. Moskva si uvědomila, že Kjótský protokol může vstoupit v platnost pouze po ratifikaci ze strany Ruska, a proto tuto ratifikaci fakticky proměnila v podmínku svého vstupu do Světové obchodní organizace (WTO).

Pragmatický přístup Moskvy byl méně nápadný v její reakci na Pařížskou dohodu, která postrádala finanční nebo geoekonomické popudy, jež by Rusku usnadnily ratifikaci. Nicméně stejně jako v minulosti byla politika Ruska ovlivněna spíše kalkulovaným hodnocením krátkodobých nákladů a přínosů než obavami z globálního oteplování. V době, kdy bylo morální a politické postavení Spojených států historicky nízké, byly argumenty ve prospěch připojení Ruska k mezinárodnímu konsensu stále přesvědčivější. Ratifikace posílila pověst Ruska jako odpovědného člena světového společenství, aniž by mu ukládala významné závazky. Z pohledu Moskvy se to jevilo jako situace s oboustranně výhodnými výsledky.

Lední medvědi se živí na skládce odpadu poblíž vesnice Belušja Guba na odlehlých ostrovech Nová Země v severním Rusku v říjnu 2018. Jedná se o vojenskou oblast, kam medvědi začali přicházet pro hledání potravy kvůli tání arktického ledu. Foto: Alexander Grir / AFP

Skutečnost, že Moskva stále trvá na zachování referenční hodnoty Kjótského protokolu z roku 1990 jako měřítka pro budoucí snižování ruských emisí, ztěžuje závazek dosáhnout snížení o 25-30 % do roku 2030. V současné době jsou ruské emise oxidu uhličitého výrazně nižší než v sovětském období (v roce 2017 byly o 32 % nižší než v roce 1990). To umožňuje ruské vládě realizovat ambiciózní plány na rozšíření produkce fosilních paliv a přitom stále plnit své smluvní závazky.

Podobně jako v případě Kjótského protokolu není agenda Moskvy týkající se Pařížské dohody primárně zaměřená na environmentální cíle, jako je zmírnění globálního oteplování, zlepšení kvality ovzduší nebo zachování permafrostu. Jejich prvořadým zájmem je zajistit, aby plnění globálních klimatických cílů nebránilo ruským národním zájmům, jak je definuje vládnoucí elita.

Jak výslovně uvedla náměstkyně ministra energetiky Anastasia Bondarenko:

Provádění mezinárodní politiky v oblasti ochrany klimatu by nemělo zasahovat do zájmů zemí vyrábějících energii.

Anastasia Bondarenko, náměstkyně ministra energetiky

Není proto překvapivé, že výsledkem této perspektivy není proaktivní klimatická politika, ale spíše reaktivní, oportunistický a sebestředný přístup.

Národní klimatická politika Ruska

Formování národní klimatické politiky významně ovlivňují konkrétní politické osobnosti, především prezident Vladimir Putin. To neznamená, že má absolutní autoritu nebo že se přímo podílí na všech fázích rozhodování. Nicméně jeho skeptický postoj k antropogennímu aspektu změny klimatu hrál v posledních dvou desetiletích klíčovou roli při formování ruské politiky. Putin navíc reprezentuje elitní segment, který má tendenci považovat klimatickou nouzi za pouhý "liberální rozmar" a vnímá ji jako mnohem menší hrozbu než například hospodářskou recesi, americkou "hegemonii" nebo liberální hodnoty. Změna rétoriky však byla zaznamenána v roce 2022, kdy Putin již označil klimatické změny za největší výzvy, kterým lidstvo čelí.

Na tiskové konferenci v roce 2019 Putin prohlásil, že "nikdo nezná skutečnou příčinu změny klimatu", a dodal, že vypočítat, jak lidstvo ovlivňuje globální změnu klimatu, "je velmi obtížné, ne-li nemožné". Nicméně již v roce 2013 Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) ve své páté hodnotící zprávě uvedl, že je "velmi pravděpodobné", že více než polovina pozorovaného nárůstu průměrné globální povrchové teploty v letech 1951-2010 je důsledkem lidské činnosti, což naznačuje pravděpodobnost 95 % až 100 %. Ve své zprávě z roku 2021 IPCC uvedl zvláštní kapitolu věnovanou vlivu člověka na klimatický systém, v níž jednoznačně konstatoval, že lidská činnost nesporně způsobila oteplení globálního klimatického systému od předindustriální doby. Profesor Ed Hawkins, autor IPCC, během tiskové konference zdůraznil:

...Je jednoznačné a nezpochybnitelné, že lidé oteplují planetu... A všechny vlády s tím souhlasily.

Profesor Ed Hawkins, autor IPCC

O původu současné změny klimatu se dnes již nevedou spory; vědecká shoda panuje v tom, že za současné oteplování je ze 100 % zodpovědný člověk.

Klimatická politika Ruska je navíc ovlivňována silnými soukromými zájmy, z nichž nejvýznamnější je energetický sektor, který je základem národního hospodářství. V roce 2018 uhlovodíky přispěly k 46 % příjmů státního rozpočtu, 65 % celkových příjmů z exportu a 25 % hrubého domácího produktu Ruska (HDP). Tato čísla, která jsou sama o sobě působivá, se promítají do významného politického vlivu předních energetických korporací. Jejich vliv sahá do různých oblastí vládní kontroly a hlavně brání jakémukoli pokroku směrem k postindustriální a postuhlíkové ekonomice. Agenda energetických společností úzce souvisí s širšími strategickými ambicemi Putinova režimu.

Mezi vlivné skupiny patří Ruský svaz průmyslníků a podnikatelů (RSPP) a zemědělský sektor. Vliv RSPP se projevil při formulaci plánu ruské vlády na přizpůsobení se změně klimatu na konci roku 2019. Dřívější verze plánu navrhovaly zavedení uhlíkové daně a sankcí pro podniky překračující emisní limity. Nicméně i tato relativně skromná opatření byla následně zrušena ve prospěch slabého pětiletého "klimatického auditu". Ruský svaz průmyslníků a podnikatelů svůj postoj zdůvodnil následujícím tvrzením:

Musíme maximalizovat a neustále zvyšovat prodej plynu, ropy a uhlí, dokud ještě je kupující.

Ruský svaz průmyslníků a podnikatelů

Podobnou dispozici můžeme pozorovat i v zemědělském sektoru, který není nakloněn modifikaci intenzivních zemědělských metod za účelem snížení emisí skleníkových plynů. Místo toho se zaměřuje především na maximalizaci výroby a exportu.

Moskva upřednostňuje výrobu fosilních paliv, protože věří v sílu tohoto průmyslu. Chybí jí vůle k rozvoji postindustriálního, technologicky vyspělého a nízkouhlíkového hospodářství, které by bylo schopné nahradit současný uhlíkově náročný průmyslový model.

Související články

Podpořte nás

Naše mediální platforma by neexistovala bez našeho mezinárodního týmu dobrovolníků. Chcete se stát jedním/jednou z nich? Zde je seznam aktuálně otevřených pozic:

Podívejte se na 11 positions

Je nějaká další oblast ve které byste nám rádi pomohli? Dejte nám vědět:

Mluvíme o současných problémech Ruska a jeho obyvatel, o boji proti válce a za demokracii. Snažíme se, aby byl náš obsah co nejpřístupnější evropskému publiku.

Chcete spolupracovat na obsahu, který vytvořili ruští autoři stojící proti válce?

 • Náš tým autorů, novinářů a výzkumníků s vámi rád bude spolupracovat na novém obsahu.
 • Jelikož je náš obsah pod licencí Creative Commons, můžeme vám umožnit jeho zveřejnění na vaší platformě (s uvedením autora).
Více info pro média

Chceme, aby lidé v Rusku, kteří se zasazují o mír a demokracii, byli slyšet. Zveřejňujeme jejich příběhy a děláme s nimi rozhovory v rámci projektu Ptej se Rusů.

Jste ruský občan nebo znáte někoho, kdo by se chtěl podělit o svůj příběh? Obraťte se na nás. Vaše zkušenosti pomohou lidem pochopit, jak Rusko funguje.

Vaše zkušenosti můžeme zveřejnit anonymně.

Vyprávějte svůj příběh

Náš projekt vedou dobrovolníci z celého světa - žádný člen týmu není nijak placen. Projekt však má provozní náklady: hosting, domény, předplatné placených online služeb (např. Midjourney nebo Fillout.com) a reklamu.

Číslo našeho transparentního bankovního účtu je 2702660360/2010, založená je u Fio Banky (Česká republika). Můžete nám buď poslat peníze přímo na něj, nebo nascanovat jeden z QR kódů níže ve vaší bankovní aplikaci:

10 €

QR code to donate 10 €
Donate 10 €

20 €

QR code to donate 20 €
Donate 20 €

40 €

QR code to donate 40 €
Donate 40 €

60 €

QR code to donate 60 €
Donate 60 €

Poznámka: QR kódy fungují pouze pokud je nascanujete přímo z vaší bankovní aplikace.

Náš postoj k ruské invazi na Ukrajinu

Rusko zahájilo válku proti Ukrajině. Tato válka probíhá od roku 2014. 24. února 2022 se pouze zintenzivněla. Miliony Ukrajinců trpí. Ruští činitelé kteří válku zavinili, musí být za své zločiny postaveni před soud.

Ruský režim se snaží umlčet pro-demokratickou část společnosti. Ruští lidé, kteří jsou proti válce, existují - a ruský režim se je snaží ze všech sil umlčet. Chceme tomu zabránit a jejich hlasy nechat zaznít.

Spojení je klíčové. Ruské pro-demokratické iniciativy jsou pro evropskou veřejnost často těžko čitelné. Právní, sociální a historické souvislosti Ruska nejsou vždy jasné. Chceme sdílet informace, budovat mosty a propojovat pro-demokratickou část Ruska se Západem.

Věříme v dialog, ne v izolaci. Opoziční síly v Rusku nebudou schopny cokoli změnit bez podpory demokratického světa. Věříme také, že dialog by měl probíhat oběma směry.

Výběr je na vás. Chápeme hněv vůči ruským zločinům. Jen na vás záleží, zda chcete naslouchat ruskému lidu, který se proti tomu staví.